Propojení se systémem dm Software

Ve spolupráci se společností dm Software s.r.o. bylo do docházkového systému doplněna podpora výměny dat mezi oběma systémy.

Import údajů žáků z aplikace dm Software

Přístupový a docházkový systém Z-WARE získává veškeré potřebné údaje o osobách (příjmení, jméno, třída, funkce,…) z aplikace dm Software. Import údajů do systému je po prvotním nastavení zcela automatický. Odpadá tedy nutnost zadávat nové žáky a změny osobních údajů již evidovaných žáků do obou systémů. Automatické provádění importu žáků lze nastavit s libovolnou periodou – např. 1x denně, každých 5 minut, každou hodinu atd.

Export záznamů o průchodech do dm Software

Průchody zaznamenané na docházkových terminálech (i průchody zadané ručně – např. příchod bez čipu) docházkový software v pravidelných intervalech předává dm Software. Záznam průchodu obsahuje datum, čas a místo průchodu.

Informace o nepřítomnosti žáků jsou potom školní agendou využívány k předvyplnění absencí v elektronické třídní knize. Kromě toho může systém aplikace dm Software volitelně informovat rodiče nebo zákonné zástupce o příchodu/absenci žáka. Informace jsou na základě objednávky zasílány formou SMS nebo e-mailové zprávy.

Předávání průchodů (export) do dm Software probíhá zcela automaticky v určených časových intervalech. Je vhodné volit kratší časový interval (řádově minuty), aby byly údaje o docházce v systému dm Software co nejaktuálnější.

I přes popisovaná propojení jsou oba systémy (dm Software a Přístupový a docházkový systém Z-WARE) na sobě nezávislé. V případě výpadku nebo nedostupnosti jednoho systému funguje druhý systém bez omezení, pouze nebudou dočasně k dispozici data z nedostupného systému. Po odstranění příčiny nedostupnosti budou přenosy dat automaticky obnoveny a dojde k exportu/ importu dosud nepřenesených údajů.

Propojení se systémem dm Software_01

Ke stažení
Příloha Size
Propojení se systémem dm Software 133.9 KB