Propojení se systémem Edookit

Ve spolupráci s tvůrci systému Edookit bylo připraveno oboustranné propojení mezi přístupovým
a docházkovým systémem Z-WARE a systémem Edookit

Import údajů žáků ze systému Edookit

Přístupový a docházkový systém Z-WARE ze systému Edookit získává veškeré potřebné údaje žáků,
učitelů a pracovníků školy. Import údajů osob je po prvotním nastavení zcela automatický. Odpadá
tedy nutnost zadávat nové osoby a změny osobních údajů do obou systémů. Automatické provádění
importu osob lze nastavit s libovolnou periodou – např. 1x denně, každých 5 minut, každou hodinu
atd.

 

Edookit - docházka

 

Import automaticky řeší např. výměnu čipu, změnu třídy nebo ročníku, změnu osobních a
kontaktních údajů.
Dále lze např. nastavit reakci na situaci, kdy systém Z-WARE z Edookit obdrží informaci o ukončeném
pracovním poměru nebo studiu. Reakcí může být odebrání čipu, zablokování přístupu pomocí čipu
atd.

Export záznamů o docházce do systému Edookit

Do systému Edookit jsou předávány informace o průchodech osob přes docházkové snímače a
terminály, zejména informace o příchodech a odchodech. V systému Edookit je díky tomu možné
sledovat aktuální přítomnost žáků ve škole.
Do systému Edookit mohou být předávány veškeré dostupné informace o průchodech – např. i
otevření dveří pomocí čipu, odchod z budovy během vyučování atd. Rodiče potom mají možnost
přes webové rozhraní systému Edookit zkontrolovat docházku svého dítěte a odhalit tak např. pozdní
příchody nebo záškoláctví.

Předávání informací o průchodech je po prvotním nastavení opět zcela automatické a probíhá ve
zvolených časových intervalech. V tomto případě je vhodné volit spíše kratší časový interval, aby byly
údaje o docházce a průchodech v systému Edookit vždy aktuální.
Ve výchozím stavu se exportují všechny záznamy o průchodech, lze však nastavit maximální
přípustné stáří exportovaných záznamů.
V případě nedostupnosti systému Edookit funguje přístupový a docházkový systém Z Ware bez
omezení, pouze nebudou dočasně k dispozici data z nedostupného systému. Po odstranění příčiny
nedostupnosti budou datové přenosy automaticky obnoveny a dojde k přenosu dosud nepřenesených
údajů.

Technický popis – import údajů žáků

Ke komunikaci dochází prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS a pro připojení jsou nutné
přístupové údaje (značka a heslo) poskytnuté administrátorem systému Edookit. Komunikaci navazuje
přístupový a docházkový systém Z Ware.

Importované údaje osob


• osobní číslo
• příjmení, jméno, titul
• číslo čipu
• e-mail
• telefon
• mobil
• příznak aktivní/neaktivní
• třída
• příznak stravování ano/ne
• ročník
• e-mail prvního zákonného zástupce

Exportované údaje osob


• identifikace osoby
• datum průchodu
• čas průchodu
• směr (příchod/odchod/nerozlišeno)
• příznak hlavní/vedlejší (hlavní průchod mění stav přítomnosti)
• identifikace brány (obsah pole„Lokalita“ z údajů snímače/terminálu)
• identifikace čtečky (popis snímače/terminálu)

Ke stažení
Příloha Size
Propojení - Edookit 157.52 KB