Propojení se systémem SAS

Ve spolupráci s firmou MP-Soft, a.s. bylo připraveno propojení mezi přístupovým a docházkovým systémem Z-WARE a systémem SAS (Systém Agend pro Školy). Veškerou datovou komunikaci obstarává serverová část docházkového systému (aplikace DServer).

Import údajů žáků ze systému SAS

Systém SAS obsahuje modul, který údaje žáků a změny těchto údajů automaticky zapisuje do předem určených souborů. Přístupový a docházkový systém Z-WARE zpracováním těchto souborů načte údaje žáků do vlastní databáze osob. Import (načtení) do docházkového systému je po prvotním nastavení zcela automatický. Odpadá tedy nutnost zadávat nové osoby a změny osobních údajů již evidovaných osob do obou systémů. Automatické provádění importu osob lze nastavit s libovolnou periodou – např. 1x denně, každých 5 minut, každou hodinu atd.

Export záznamů o docházce do systému SAS

Docházkový systém předává přímo do databáze SASu údaje o průchodech žáků přes docházkové snímače či terminály, zejména informace o příchodu a odchodu. Modul Třídní kniha systému SAS potom na základě uvedených informací např. nabídne učiteli nastavení absence žáků, kteří dosud nepřišli do školy.

Do datových tabulek systému SAS jsou předávány veškeré dostupné informace o průchodech tj. např. i otevření dveří pomocí čipu, odchod z budovy během vyučování apod. Rodič nebo zákonný zástupce žáka potom může v internetové aplikaci ISAS kontrolovat docházku svého dítěte a odhalit tak např. pozdní příchody nebo záškoláctví.

Předávání informací o docházce je opět po prvotním nastavení zcela automatické a probíhá ve zvolených časových intervalech. V tomto případě je vhodné volit kratší časový interval (řádově minuty), aby byly údaje o docházce v SASu co nejaktuálnější.

I přes výše uvedená propojení jsou oba systémy (SAS a Přístupový a docházkový systém ZWARE) na sobě nezávislé. V případě výpadku nebo nedostupnosti jednoho systému funguje druhý systém bez omezení, pouze nebudou dočasně k dispozici data z nedostupného systému. Po odstranění příčiny nedostupnosti budou přenosy dat automaticky obnoveny a dojde k exportu/importu dosud nepřenesených údajů.

V systému SAS je podpora docházkového systému k dispozici od verze 7.1 (+ aktualizace Tabulek 7.1.2, + aktualizace modulu Správce databáze 7.1.1)

Technický popis – import údajů žáků

Při importu osob ze systému SAS využívá Docházkový systém Z-Ware soubory s údaji žáků automaticky vytvářené systémem SAS. Vytváření souborů je nutné v SASu správně nastavit v modulu Evidence žáků.

Kromě základních osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, třída, …) každého žáka se do speciálního pole tabulky osob Docházkového systému ukládá tzv. ID žáka. ID je jedinečný údaj generovaný systémem SAS zapsaný v datové větě každého žáka. Pomocí ID Docházkový systém mj. při importu odlišuje existující osoby od nově evidovaných osob.
Technický popis – export záznamů o docházce

V databázi systému SAS jsou pro předávání údajů o docházce vytvořeny dvě speciální datové tabulky. První tabulka slouží jako číselník zařízení, přes která je možné pomocí docházkového čipu/ karty zaznamenat průchod – jde o docházkové terminály, snímače, zámky apod.. Zároveň jsou v tomto číselníku označena tzv. hlavní zařízení, což jsou zařízení, která slouží pro označení začátku a konce přítomnosti ve škole/budově. Např. zámek otevírající dveře šatny nebude označen jako hlavní zařízení, protože průchod přes něj neznamená změnu stavu přítomnost/nepřítomnost. Tabulku zařízení udržuje plně automaticky Docházkový systém, obsluha ani správce systému s ní nepřijde do styku. Popis tabulky zařízení je zde uveden jen pro úplnost.

Průchody zaznamenané přiložením čipu/karty jsou z Docházkového systému exportovány do další speciální tabulky databáze systému SAS. Každý záznam o průchodu obsahuje datum a čas, směr příchod/odchod), zařízení (terminál/snímač/zámek) a interní kód osoby. Údaje o průchodech potom využívá systém SAS pro zpracování absence učitelem v modulu Třídní kniha a při zobrazování docházky žáka rodičem v internetové aplikaci ISAS.

Docházkový systém si vnitřně uchovává informaci o posledním exportovaném průchodu a při dalším exportu tak do tabulky systému SAS zpracovává jen nové dosud neexportované průchody. Zároveň je možné v parametrech exportu nastavit maximální přípustné stáří záznamů o průchodech (počet dnů). Je-li parametr nastaven, odstraňuje Docházkový systém z tabulky průchodů systému SAS průchody starší než zadaný počet dnů.

Propojení se systémem SAS_01

Ke stažení
Příloha Size
Propojení se systémem SAS 157.41 KB