Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem společnost Z-WARE s.r.o., se sídlem Řípská 20a, 627 00 Brno (dále také jen „správce“) pro:

 1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
 1. účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. Direct Mailing);

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v internetových formulářích umístěných na internetových stránkách správce (www.z-ware.cz), tj. zejména jméno, příjmení, telefon, zaměstnavatel, e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím firmy Ing. Vladimír Zavřel Z-WARE, se sídlem Horákovská 7, 628 00 Brno, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.

Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména firma Z-WARE s.r.o., se sídlem Řípská 20a, 627 00 Brno , využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je výhradě v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru a to nejméně po dobu 5 (pěti) let po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Práva subjektů údajů

Každý ze subjektů, jež poskytnul prokazatelný souhlas firmě Z-WARE s.r.o. , se sídlem Řípská 20a, 627 00 Brno k nakládání s jeho osobními údaji (jméno, email, telefon), má zákonné právo na:

 • transparentnost a komplexnost informací o jejich zpracování,
 • odvolání osobních údajů (právo být zapomenut, právo na výmaz),
 • srozumitelnost jazyka,
 • přístup a opravu,
 • vznesení námitky,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost,
 • informace o příjemci údajů (správci),
 • potvrzení o zpracování údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • omezení použití údajů pro marketingové účely.

Při zjištění jakýchkoliv nedostatků či podezření na špatné zpracování osobních údajů či z jiných důvodů se prosím obraťte na správce společnosti Z-WARE s.r.o., či jeho pověřenou osobu, která danou legislativu za společnost dozoruje.