Rezervace objektů

Rezervace objektů je volitelný programový modul, který není součástí standardní dodávky software Docházka M.S.O. - modul je nutné nejprve aktivovat. Modul umožňuje sledovat a zaznamenávat rezervace objektů (budova, místnost, pomůcka). Typickým příkladem využití je např. rezervace doby v tělocvičně, počítačové učebně. Záznam rezervace může sloužit čistě jen pro evidenční účely, ale ve spojení s přístupovými terminály/čtečkami může záznam rezervace umožnit vstup i osobám, které do objektu normálně nemají právo vstupovat. Vstup je v závislosti na dalším nastavení povolen v době rezervace a volitelnou dobu před a po rezervaci.
Přehled (rozvrh) rezervací stejně jako možnost zapisovat a upravovat rezervace je dostupný i z webového rozhraní Docházkového systému. Přitom je pro každý objekt možné určit provozní dobu tj. dobu, ve které si lze objekt rezervovat a minimální přípustnou dobu před začátkem rezervace, kdy ještě lze rezervaci zaznamenat nebo zrušit.

Konfigurace modulu

V konfiguraci systému je nutné nejprve nastavit některé parametry modulu, především způsob, jakým bude zadávána doba trvání rezervace (typ doby rezervace).

Rezervované objekty

V číselníku rezervovaných objektů (volba Dklient -> Ostatní -> Rezervované objekty) lze zadat neomezené množství objektů rezervace.
Objektem může být budova, místnost nebo třeba učební pomůcka. Kromě popisu objektu se zadává jeho provozní doba (dny v týdnu, časy od - do/provozní hodiny od - do). Má-li být pomocí rezervací řízen vstup do objektu, lze vybrat docházkové terminály a čtečky, které slouží k identifikaci při vstupu do objektu.

Rezervace objektu_01

 • Zkratka, Název objektu - označení objektu
 • barva písma a pozadí - v přehledu/rozvrhu rezervací mohou být pro větší přehlednost rezervace barevně odlišeny. V parametrech objektu lze vybrat výchozí barvy, které se přednastaví při zápisu nové rezervace objektu.
 • Výchozí rezervace pro - výchozí obor pro zápis nové rezervace, obor určuje množinu osob, pro které rezervace platí.
  osobu - výchozím oborem rezervace je jedna vybraná osoba
  přístupovou skupinu - výchozím oborem rezervace je přístupová skupina, rezervace platí pro všechny osoby, které jsou zařazeny do vybrané přístupové skupiny
  - organizační útvar - výchozím oborem rezervace je organizační útvar, rezervace potom platí pro všechnny osoby, které do útvaru patří
 • Nová rezervace hh:mm předem - určuje mimální přípustnou dobu před začátkem rezevace, kdy je ještě povoleno rezervaci zapsata. Např. 24:00 znamená, že rezervaci lze zaznamenat nejpozději 24 hodin před začátkem doby rezervace.
 • Zrušení rezervace hh:mm předem - minimálí přípustná doba před začátkem rezervace, kdy lze existující rezervaci zrušit.
 • Provozní doba objektu - sada pravidel určujících, kdy je objekt rezervace v provozu (kdy lze objekt rezervovat). Každý řádek pravidel obsahuje dny v týdnu a dobu (čas od - do nebo provozní hodiny od - do /dle konfigurace) a příznak, zda v zadané době rezervaci zakázat a povolit. Není-li zadáno žádné pravidlo, není rezervace povolena nikdy. Uživatel s oprávněním administrátor může (po zobrazení varování) zaznamenat rezervaci i mimo nastavenou provozní dobu.
 •  Snímače umožňující přístup do objektu - v seznamu podporovaných docházkových snímačů a terminálů lze označit jedno nebo více zařízení umožňujících vstup do objektu. Pro každé vybrané docházkové zařízení lze poté určit dobu před a po rezervaci, kdy je ještě přístup povolen. Např. je-li rezervace zaznamenána v době 8:00 až 10:00 a čas před i po rezervaci je nataven na 15 minut, bude osobám, pro které rezervace platí, povolen průchod v době 7:45 až 10:15.

Záznam rezervace

Autorizovaný uživatel může v aplikaci Docházka M.S.O. Klient nebo ve webovém rozhraní zaznamenat novou rezervaci.

Rezervace objektu_02
V aplikaci lze rezervaci zaznamenat v několika různých modulech - např. ve výše zmiňované volbě Ostatní -> Rezervované objekty se zobrazuje jednoduchý kalendář, ve kterém jsou barevně odlišeny dny s existující rezervací. Ve spodní části okna se potom zobrazují řádky s jednotlivými rezervacemi právě vybraného objektu a dne (nebo období).

Rezervace objektu_03

Další možností v aplikaci je volba Ostatní -> Rozvrh rezervací objektů, kde jsou rezervace zobrazeny formou rozvrhu hodin.
Poslední možností je potom volba Ostatní -> Rezervace objektů, kde jsou rezervace zobrazeny řádkově v datové mřížce. Opravu, výmaz a zápis nových rezervací lze provádět ve všech uvedených programových modulech stejným způsobem. Při zápisu rezervace je kontrolována provozní doba rezervovaného objektu a kolize s již existujícími rezervacemi. Uživatel s oprávněním administrátor může zapsat rezervaci kolidující s jinou rezervací (dvě nebo více rezervací stejného objektu ve stejnou dobu). Uživatelům s nižším oprávněním program nedovolí rezervaci zapsat při zjištění kolize, mimo provozní dobu nebo při pokusu o zápis/zrušení rezervace v čase, kdy už to není dovoleno (parametry objektu - časy „předem“ pro zápis a rušení).

Program zaznamenává vytvoření rezervace i všechny její případné změny do speciálního protokolu. Zpětně lze tedy zjistit, kdo kdy a odkud (aplikace/webové rozhraní) rezervaci zapsal, změnil nebo vymazal.

Ke stažení
Příloha Size
Rezervace objektu 6.5 MB