Webový prohlížeč

Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není nutné instalovat žádný dodatečný software. Údaje mohou být přístupné jak v rámci lokální sítě, tak přes veřejný internet – v závislosti na konfiguraci a způsobu provozu webového serveru, na kterém je webový prohlížeč nainstalovaný.

Webový prohlížeč lze použít i jako softwarový terminál pro sledování docházky nebo odvádění práce. Uživatelé si tedy mohou průchody nebo práci po autorizaci jménem a heslem zaznamenat ve webovém rozhraní.

Vzhledem k tomu, že se jedná především o prohlížeč, údaje docházky lze opravovat pouze v omezené míře a produkt nenahrazuje klientskou aplikaci DKlient.

Zobrazované údaje jsou získávány přímo z databáze systému Docházka M.S.O., jsou tedy shodné s údaji, které mají k dispozici uživatelé přistupující k údajům pomocí software DKlient. Veškeré změny v datech, nové průchody apod. jsou samozřejmě ihned k dispozici i pro webový prohlížeč.

Webový prohlížeč nabízí zobrazování těchto údajů:

Osoby

Zobrazuje se seznam všech osob se základními údaji (příjmení a jméno, osobní číslo, číslo čipu, organizační útvar, model pracovní doby). Na řádku s údaji každé osoby mohou být tlačítka, pomocí kterých lze zobrazit průchody, docházku nebo výsledky docházky této osoby.

Webový prohlížeč_01

Přítomnost

Zobrazuje se přehled přítomnosti všech osob nebo vybraného útvaru. V přehledu je u každé osoby uveden aktuální stav přítomnosti (na pracovišti/mimo pracoviště/omluven/bez záznamu). Jednotlivé stavy jsou pro větší přehlednost barevně odlišeny. Kromě aktuálního stavu je u osob zobrazeno datum, časy a komentáře posledního záznamu a konto u tohoto záznamu. Obsluha může povolit nebo zakázat zobrazování určitého stavu, lze tedy např. zobrazovat jen přítomné osoby, jen osoby bez záznamu apod. Výchozí nastavení zobrazovaných a nezobrazovaných stavů lze definovat v konfiguraci.

U každé osoby zobrazené v přehledu přítomnosti může být zapnuto zobrazování tlačítek pro zobrazení průchodů, docházky nebo výsledků stejně jako u výše uvedeného seznamu osob. Přímo na stránce s přehledem osob je také předvolba „Automaticky obnovovat“. Je-li tato předvolba zapnutá, dochází po uplynutí počtu sekund zadaného v konfiguraci k automatickému obnovení údajů (načtení a zobrazení změn zaznamenaných docházkovým systémem v době od posledního obnovení nebo zobrazení). Obnovení lze samozřejmě provádět i ručně – příslušným tlačítkem internetového prohlížeče nebo tlačítkem „Zobrazit“ přímo na stránce s přehledem přítomnosti.

Vzhled přehledu je do značné míry konfigurovatelný, lze např. určit sloupce, které se budou v přehledu zobrazovat, zakázat zobrazování záhlaví, nastavit barvy pro jednotlivé stavy, zapnout zobrazování do více sloupců, použít vlastní soubor css stylů. Na následujícím obrázku je zobrazen stejný přehled přítomnosti jako na předchozím obrázku, ovšem s využitím jiného stylu:

Webový prohlížeč_02

Přehled přítomnosti (jiný vzhled + zobrazení ve více sloupcích)

Webový prohlížeč_03

Průchody

Zobrazuje seznam průchodů přes snímače uskutečněných v zadaném časovém rozmezí (datum a čas od-do). Údaje lze omezit nejen rozsahem data a času, ale i výběrem konkrétního docházkového snímače a osoby. Je tedy možné např. zobrazit jen průchody vybrané osoby v určitém období přes určitý docházkový snímač/zámek. Každý zobrazený průchod obsahuje informace o použitém komentáři (volí uživatel při průchodu stiskem tlačítka na docházkovém terminálu), směru (příchod/odchod) a snímači/terminálu, na kterém byl průchod uskutečněn.

Webový prohlížeč_04

Docházka

Zobrazuje seznam detailních záznamů docházky vybrané osoby ve vybraném období. Před zobrazením je nutné ze seznamu vybrat konkrétní osobu nebo zadat její osobní číslo. Dále je možné zadat datum od – do (standardně je přednastaven aktuální měsíc). Zobrazené údaje obsahují skutečná data a časy průchodů včetně komentářů, dále upravené (systémem uznané a případně zaokrouhlené) časy, celkovou započítanou dobu a docházkové konto, do kterého byl proveden zápočet uznané doby.

U každého zobrazeného záznamu jsou zobrazena tlačítka pro schválení, opravu a smazání. V horní části stránky jsou tlačítka pro vložení běžného záznamu a pro vložení celodenního záznamu. Možnosti oprav docházkových údajů jsou popsány níže v samostatné části tohoto dokumentu.

Webový prohlížeč_05

Výsledky

Zobrazuje výsledky (součty za období) docházkových údajů vybrané osoby. Je nutné vybrat ze seznamu konkrétní osobu nebo zadat její osobní číslo. Dále je možné určit období (měsíc a rok). Zobrazuje se docházkové konto, počet hodin, dnů, období od – do, částka/sazba apod.

Webový prohlížeč_06

Návštěvy

Slouží pro zobrazení údajů z knihy návštěv. Zadává se rozsah data od-do (standardně je přednastaven aktuální den). Zobrazeny jsou chronologicky seřazené informace o zaznamenaných návštěvách v zadaném období: datum a čas příchodu/odchodu, jméno návštěvy, počet osob, SPZ vozidla, cíl/důvod návštěvy nebo navštívená osoba.

Žádosti

Práce s údaji modulu Žádosti – umožňuje vystavovat a schvalovat žádosti přímo ve webovém rozhraní. Webové rozhraní v tomto případě nabízí stejné funkce jako aplikace DKlient. Přihlášený uživatel může přepínat mezi pohledem na vlastní žádosti a pohledem schvalovatele na žádosti jiných osob určených k vyřízení. O změnách stavu žádostí je žadatel i schvalovatel informován e-mailem.

Webový prohlížeč_07

Přístup k docházkovým údajům

Jak již bylo zmíněno výše, docházkový prohlížeč může být provozován v rámci lokální sítě i ve veřejném internetu. V některých případech bude tedy nutné zajistit, aby údaje nemohl prohlížet nebo dokonce opravovat někdo nepovolaný. Webový prohlížeč nabízí několik možností řešení přístupu:

  • přístup bez omezení – údaje docházkového systému jsou pro prohlížení volně přístupné, při vstupu na stránky prohlížeče není vyžadováno heslo, ihned jsou zobrazeny údaje všech osob. Tento způsob je vhodný zejména pro lokální sítě, kde nedochází k opravám docházkových údajů pomocí webového prohlížeče. Pokud je povoleno provádění oprav zobrazených údajů, je při prvním pokusu o opravu uživatel vyzván pro zadání přístupového jména a hesla. Po úspěšné autorizaci jsou povoleny opravy podle přístupového oprávnění definovaného v programu DKlient.
  • autorizace při vstupu, potom přístup bez omezení – při vstupu na stránky prohlížeče je vyžadováno jméno a heslo (uživatelské jméno a heslo definované v programu DKlient). Po úspěšné autorizaci jsou přístupné pro prohlížení údaje všech osob.
  • autorizace při vstupu, přístup podle oprávnění – při vstupu na stránky prohlížeče je vyžadováno jméno a heslo, dále se uplatňují přístupová oprávnění definované v SW DKlient – tj. zobrazují se jen údaje osob, ke kterým má přihlášený uživatel alespoň oprávnění „číst“. Nemá-li uživatel oprávnění pro zobrazení údajů žádného organizačního útvaru (nemůže prohlížet údaje žádných osob), je oprávněn prohlížet pouze svoje vlastní údaje.

Opravy nebo zápis docházkových údajů

Záznamy o docházce (viz. stránka Docházka výše) lze v omezené míře opravovat i prostřednictvím webového rozhraní. Je možné opravit datum, čas a komentář příchodu a odchodu normálního záznamu docházky a počet hodin a konto celodenního záznamu. Dále je možné zapsat nový normální i celodenní záznam nebo vymazat vybraný existující záznam.

Výpočty spojené se zpracováním upravených záznamů jsou poměrně komplikované a provoz webového prohlížeče není vázán na žádný konkrétní operační/serverový systém, proto nedochází při změnách zadaných z prohlížeče přímo ke změnám ve skutečných údajích docházkového systému. Veškeré změny z prohlížeče se ukládají do speciální datové tabulky ve formě tzv. požadavků na zpracování. Toto zpracování provádí SW Docházka M.S.O. Server (DServer) v pravidelných intervalech definovaných obsluhou (zpravidla 1 minuta). Teprve po vyřízení požadavků se změny promítnou do údajů zobrazovaných ve webovém rozhraní.

Oprávnění pro opravy

 Možnosti uživatelů při opravách docházkových údajů lze ovlivnit příslušným parametrem konfigurace webového prohlížeče.

  • opravy nepovoleny – žádné opravy nebo doplňování či mazání záznamů nejsou z webového prohlížeče povoleny
  • povoleny opravy pouze vlastní docházky – uživatel může provádět opravy pouze vlastních docházkových záznamů. Zásahy do údajů ostatních osob nejsou dovoleny
  • povoleny opravy podle oprávnění – uživatel může provádět opravy údajů osob podle přístupového oprávnění definovaného v programu Dklient, tj. lze opravovat jen údaje osob, ke kterým má uživatel alespoň oprávnění „zápis“
  • opravy podle oprávnění a opravy vlastní docházky – kombinace dvou předchozích možností. Možnost měnit vlastní údaje a údaje ostatních osob podle přístupových oprávnění

Oprava záznamu docházky

Webový prohlížeč_08

Oprava celodenního záznamu docházky

Webový prohlížeč_09

Poznámky

Webový prohlížeč je možné nastavit tak, aby při zobrazení automaticky zobrazoval některou ze stránek popisovaných ve výše uvedeném seznamu. Lze tedy např. nastavit prohlížeč tak, aby automaticky zobrazil seznam aktuálně přítomných osob bez nutnosti jakéhokoliv dalšího nastavování data, osoby apod.

Ke stažení
Příloha Size
Webový prohlížeč 607.23 KB