Modul Sledování osob

Modul Sledování osob umožňuje ohlásit stav přítomnosti nebo průchody osob na předem určenou e-mailovou adresu. Např. rodiče mohou být informování o nepřítomnosti žáka ve škole v určitou denní dobu. Počet požadavků na sledování nebo počet sledovaných osob není nijak omezen, lze např. nastavit více různých sledování jedné osoby.

Vlastní zpracování a odesílání e-mailů s hlášením o sledované akci provádí program DServer, v jehož konfiguraci musí být funkční automatická operace „Odesílání systémových e-mailů“. Pro sledování nepřítomnosti osob musí být také funkční automatická operace „Sledování nepřítomnosti osob“. Dále musí být funkční nastavení odesílání e-mailů (SMTP server, jméno, heslo,..).

V případě sledování průchodů DServer v okamžiku zjištění nového průchodu z docházkového zařízení (terminál, zámek, turniket...) prohledá požadavky na sledování a nalezne-li platný požadavek na sledování osoby, která zaznamenala nový průchod, dojde k uložení informační zprávy do vnitřní systémové fronty odchozích zpráv. Zprávy z této fronty jsou automaticky odesílány v intervalech zadané délky (minimálně 1 minuta, maximálně 1 den).

Při sledování nepřítomnosti obsahuje požadavek na sledování čas, kdy má být nepřítomnost osoby zjišťována. Program DServer v zadaných intervalech prochází všechny požadavky na sledování nepřítomnosti a u požadavků, u kterých již uplynul zadaný čas, provede test aktuálního stavu přítomnosti sledované osoby. Je-li osoba nepřítomná, dojde k vygenerování zprávy s příslušným oznámením a zpráva je uložena do vnitřní systémové fronty odchozích zpráv.

Zápis požadavku na sledování osoby

Modul Sledování osob_01

 • Období sledování – období (datum od – do), ve kterém bude sledování prováděno. V případě sledování žáka rodičem bude nejvhodnějším obdobím školní rok.
 • Sledovaná osoba – sledovaná osoba, výběr lze provést ze seznamu osob, k jejichž útvarům má právě přihlášený uživatel oprávnění alespoň pro čtení.
 • Typ sledování – typ prováděného sledování:
  - oznámit každý průchod – předmětem sledování bude každý průchod sledované osoby přes docházkové zařízení (terminál, zámek, ...)
  - oznámit nepřítomnost – předmětem sledování bude nepřítomnost sledované osoby v určitou dobu (zadaný čas)
 • Čas – čas, ve kterém bude zjišťována nepřítomnost (jen pro typ sledování „oznámit nepřítomnost“). Nebude-li osoba v zadaném čase přítomná, systém vygeneruje hlášení (zprávu).
 • Dny v týdnu (Po až Pá) – sledování lze omezit pouze na vybrané dny v týdnu, mimo vybrané dny nebude sledování prováděno.
 • Jen svátky – sledování provádět jen ve vybraných dnech v týdnu, které jsou označeny jako svátek/výjimečný den.
 • I svátky – sledování provádět ve vybraných dnech i v případě, že je den označený jako svátek/ výjimečný den.
 • Způsob oznámení sledované události – určuje adresu, na kterou bude zasláno oznámení sledované události:
  - e-mail na adresu osoby – zpráva bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou v údajích telefonního seznamu sledované osoby. Tato volba má význam pouze v případě, že je jako e-mailová adresa osoby zadaná např. adresa jeho rodičů.
  - e-mail na 2. adresu osoby – zpráva bude odeslána na 2. e-mailovou adresu uvedenou v údajích telefonního seznamu sledované osoby. 2. e-mailová adresa může být automaticky naplněna e-mailovou adresou rodičů např. při importu osob ze systému Bakaláři
  - e-mail na zadanou adresu – zpráva bude odeslána na ručně zadanou e-mailovou adresu, po výběru tohoto způsobu oznámení se v dialogu zpřístupní pole „E-mailová adresa“, které je pro předchozí dva způsoby oznámení nepřístupné.

Prohlížení požadavků na sledování osob

Při prohlížení zadaných požadavků na sledování osob je mj. zobrazován údaj o posledním odeslaném hlášení události a o celkovém počtu odeslaných hlášení. Oprávněný uživatel (administrátor) může rovněž přímo z požadavků na sledování zobrazit všechny odeslané zprávy týkající se právě vybraného požadavku.

Modul Sledování osob_02
 

Ke stažení
Příloha Size
Modul Sledování osob 115.33 KB